Generální praxe
právních služeb
ve všech oblastech práva

Obchodní právo

obchodní společnosti,
družstva a spolky

Občanské právo

nemovitosti, dědictví,
soud a exekuce

Náhrada škody

majetek, zdraví, spory pacientů
a převody lékařských praxí

Jak to funguje

První návštěva v advokátní kanceláři

Aby byla první schůzka v advokátní kanceláři pro klienta co největším přínosem, je dobré se seznámit s podklady nebo alespoň s informacemi k případu ještě před tím, než se bude schůzka konat. Je proto velmi přínosné, když mi zájemce o poskytnutí právní pomoci zašle (nejlépe elektronicky) dokumentaci, nebo alespoň základní informace  a případné otázky k problému, který chce řešit. Tím získám  prostor pro zevrubné prostudování podkladů,  což samotné jednání významně urychlí a dá tak větší prostor pro řešení důležitých věcí již při prvním jednání.

Pokud mi klient nezašle dokumentaci nebo informace k případu před první společnou schůzkou, je třeba vzít veškeré listiny, které se k případu mohou vztahovat, na jednání s sebou. Z předložených listin, které budou pro řešení případu relevantní, si pořídím kopie a originál listiny klientovi na schůzce zase vrátím. 

Právní služby a jejich ceny

S klientem se snažím jednat vždy narovinu, tj. informuji ho o tom, zda se do věci pouštět, jaká jsou zde rizika  a možnosti případného úspěchu či neúspěchu ve věci. Spolu s převzetím věci se snažím klienta seznámit s očekávaným průběhem věci. V průběhu poskytování právní služby jsem s klientem v pravidelném kontaktu, informuji ho o vývoji případu a snažím se respektovat jeho požadavky, pakliže je to v mezích  našeho právního řádu možné.

O předpokládané ceně klienta informuji již na samém začátku, při převzetí věci.  Spolu s převzetím případu klienta seznámím s jeho očekávaným průběhem a délkou. Odměna právních služeb se sjednává zejména dle charakteru a náročnosti dané věci. 

Může být sjednaná nejčastěji jako:

 • odměna časová (obvykle sazba za započatou hodinu právní služby)
 • odměna podílová (odměna je určená procentem z předmětu právní pomoci)
 • odměna paušální (odměna stanovená bez ohledu na množství hodin či úkonů za každý kupř. měsíc poskytovaných právních služeb) nebo
 • odměna sjednaná podle Advokátního tarifu
Nejčastěji sjednanou formou odměny mezi advokátkou a klienty je tzv. odměna časová a to zejména v závislosti na náročnosti dané věci. podrobné info

Specializace

Právní služby

Jako advokátka vykonávám tzv. generální praxi, tedy advokacii zaměřenou na poskytování právní pomoci ve všech oborech práva

Obchodní právo

Pro obchodní společnosti, družstva a spolky

 • založení a změny obchodních společností a družstev (včetně zápisu do obchodního rejstříku)
 • změny základního kapitálu
 • likvidace obchodních společností
 • převody obchodních podílů a družstevních podílů

Občanské právo

Právo nemovitostí

 • převody nemovitostí (kupní, darovací, směnné smlouvy) včetně poskytování advokátních úschov a zastupování v řízení před katastrálními úřady
 • zřizování a rušení věcných břemen
 • vlastnictví, spoluvlastnictví
 • sousedské spory

Dědické právo

Soudní a exekuční řízení

 • zastupování v soudním řízení před soudy všech stupňů
 • sepisování žalob, odvolání a exekučních návrhů
 • vymáhání pohledávek

Náhrada škody

 • náhrada majetkové škody
 • náhrada nemajetkové újmy na zdraví (bolestné, ztížení společenského uplatnění, náhrada duševních útrap)
 • spory pacientů se zdravotnickými zařízeními
 • převody lékařských praxí

Profil

2004
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze magisterské studium v oboru Právo

2006
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze doktorské studium

V advokacii jako takové jsem činná od roku 2004, kdy jsem ukončila magisterské studium v oboru právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studií v roce  2004 jsem advokacii vykonávala i nadále v Praze, kde jsem  působila až do roku 2007, kdy jsem úspěšně absolvovala advokátní zkoušky. Přestože mi byla nabídnuta možnost vést i nadále v Praze pobočku AK z pozice samostatného advokáta, rozhodla jsem se z rodinných důvodů pro návrat do Jablonce nad Nisou, odkud také pocházím. Od roku 2007 jsem zhruba po dobu 5 let pracovala na pozici zástupce notáře v notářské kanceláři v Liberci. Svoje zkušenosti a poznatky z advokacie jsem tak obohatila i o zkušenosti z agendy typické především pro notářskou činnost (sepisování notářských zápisů ve věcech převodu majetku a s tím související úschovy, sepisování manželských majetkových listin, zakládání obchodních společností a družstev a jejich změny a v neposlední řadě i široká agenda dědického práva).

Svoje znalosti získané při poskytování právních služeb v advokacii, tak i při dalším působení ve sféře notářské, jsem se rozhodla dál využít a založila jsem si svou vlastní advokátní kancelář v Jablonci nad Nisou. Mým cílem při poskytování právních služeb je především individuální přístup ke každému klientovi. Snažím se o to, aby právní záležitost každého mého jednotlivého klienta byla komplexně a pečlivě ošetřena a klient tak za své peníze získal kvalitní právní servis. 

Kontakt

JUDr. Iva Kalpakci

advokátka

U Kostela 4051/5,
Jablonec nad Nisou
466 04

+420 605 248 525

IČ: 05840201 | evidenční číslo ČAK: 17450
ID datové schránky: cnanb8s

Záznam advokátky v evidenci
České advokátní komory naleznete zde

Informace pro klienty a zájemce o poskytnutí právních služeb

Pravidelná pracovní doba je určená v zásadě od pondělí do pátku, od 9.00hod do 17.00 hod. Mimo rámec pracovní doby se poskytují právní služby jen po předchozí dohodě s klientem. Před osobní návštěvou advokátní kanceláře je nutné si sjednat schůzku předem,  a to telefonicky nebo e-mailem.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás s použitím kontaktních údajů vlevo.